Categories
Dn Debatt Repliker

”SDHL går inte tillräckligt långt i sina krav”

Gizela Ahlgren-Bloom och Angelica Lindeberg från Svenska damhockeyligan lyfter behovet av att reformera regelverket kring sponsring eftersom det är omodernt, orimligt och ovärdigt. I sak har de rätt men tyvärr innebär förslagen bara att det putsas på ytan samtidigt som företagens vilja att satsa på hållbar sponsring, exempelvis socialt engagemang, missas. Centerpartiet vill gå längre: Dagens regelverk måste kastas ut med badvattnet till förmån för en lagstiftning anpassat för 2000-talet.

Den som går in på riksdagens hemsida och letar efter aktuella politiska förslag om att reformera sponsringsregelverket och som dessutom ett helt politiskt parti står bakom hittar ett förslag och det är från Centerpartiet. Detta förslag, att regeringen ser över sponsringsregelverket, ska dessutom snart upp för behandling i Sveriges riksdag. Centerpartiet kommer göra allt vi kan för att så många partier som möjligt ställer sig bakom förslaget. Att det inte ska finnas diskriminerande regelverk mellan kvinnor och mäns idrottande eller mellan vuxna och barns idrottande borde inte vara någon partiskiljande åsikt. Vi snarare förväntar oss att vårt förslag får riksdagens stöd. För helt ärligt, vem kan rösta nej till att påbörja reformeringen av diskriminerande lagstiftning?

Vi vet redan att sponsringsregelverken är från en förgången tid då skylten vid sidan av planen tillsammans med antal besökare med biljett var en enkel parameter för att bedöma marknadsvärde

Vi har under åren träffat många representanter för bland annat damidrott som alla vittnar om behovet av ett nytt regelverk för sponsring. Kunskapen om dagens ojämställda situation finns och är uppenbar för alla som känner till frågan. Det som ska vara nästa steg för politiken är att agera. Tiden att lyssna in måste vara över. Förslagen Svenska damhockeyligan framför är fullt rimliga men det skulle tyvärr inte innebära den snabba åtgärd som behövs, att regeringen genast tillsätter en total översyn av regelverken. Vi ska inte spänna bågen för mjukt.

Vi vet redan att sponsringsregelverken är från en förgången tid då skylten vid sidan av planen tillsammans med antal besökare med biljett var en enkel parameter för att bedöma marknadsvärde. Men så ser det inte ut idag.

1. För det första sker exponering idag på ett helt annat sätt än för bara tio år sedan, inte minst har sociala medier i grunden ändrat exponeringsytorna för företagens sponsring och hur marknadsvärde ska bedömas. Detta i sig motiverar en översyn av regelverken.

2. För det andra ägnar sig företag idag alltmer åt hållbar sponsring. Det handlar om att det numera finns helt andra drivkrafter och motiv till att sponsra. Det kan handla om att ge stöd till föreningar som arbetar hållbart på olika sätt. Exempelvis genom ett socialt engagemang gentemot ungdomar eller att en förening bidrar till att utveckla en bygd. Detta fångar inte gamla regler som mäter antal biljettköpare upp.

Vi håller helt med om att regelverken måste ses över och förändras men vi måste gå längre. Riksdagen har nu en unik möjlighet att snabbt ta detta tillfälle när Centerpartiets förslag kommer upp för omröstning. Vi uppmanar alla partier att ta denna möjlighet.

DN Debatt. 4 februari 2022

Debattartikel

Gizela Ahlgren-Bloom och Angelica Lindeberg, SDHL:
”Skattereglerna missgynnar flick- och damidrotten”

Repliker

Centerpartiets Per Åsling och Helena Vilhelmsson:
”SDHL går inte tillräckligt långt i sina krav”

Categories
Dn Debatt Repliker

”Förändringen av patienternas valfrihet sker utan offentlig debatt”

Min artikel på DN Debatt fokuserade på allvarliga brister i regeringens proposition om primärvården (prop. 2021/22:72). Främst att patienternas valmöjligheter försämras kraftigt och att utvecklingen av nya arbetssätt med stöd i digitaliseringen hämmas.

Att invånarnas valmöjligheter i primärvården minskar genom förslaget bekymrar dock inte replikförfattarna. Eller så har de inte förstått innebörden i propositionen. Sofia Rydgren Stale och Marina Tuutma är inte oroade för brist på valfrihet. De menar tvärtom att ”… den säkras just genom att hela befolkningen själv får välja en fast läkare och välja om ifall det behövs.”

Det är förstås bra att möjligheterna att välja en fast läkare förbättras. Och det är inte heller något jag kritiserat, vilket Lotta Håkansson, med flera har missförstått.

Här har jag uppenbarligen varit otydlig. Det är inte listningen på vårdcentral eller läkare som minskar valfriheten, utan att invånarna fråntas möjligheten att också kunna söka annan öppen vård var som helst landet. Som man kan göra idag, med stöd i patientlagen.

Den stora förändring av patienternas valfrihet som föreslås, sker helt utan offentlig debatt

Sverige är ett litet land. Det är illa nog att sjukvården är organiserad i 21 regioner. Men illa blir värre om patienterna inte bara tvingas hålla sig i sin egen region utan också vid den vårdcentral man valt. Jag menar att det borde vara möjligt att förbättra möjligheterna att välja läkare, utan att för den skull ta bort den valfrihet som infördes med patientlagen år 2015. Att patientlagen hittills haft begränsad effekt, som Håkansson med flera framhåller, är inget skäl att försämra valmöjligheterna.

Dessutom. Den stora förändring av patienternas valfrihet som föreslås, sker helt utan offentlig debatt. Därför har de flesta ingen aning om vilka försämringar av valmöjligheterna som väntar om förslagen genomförs.

Sara Banegas påstår att jag vill ”…bibehålla dagens gräddfiler för de digitala vårdgivarna…”. Det är verkligen inget jag argumenterat för. Tvärtom uppmanar jag regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om hur nationella digitala vårdgivare kan bli en integrerad del av vården. Dagen situation är långt ifrån idealisk.

Sara Banegas hänvisar till en kartläggning i Dagens Medicin om att kostnaderna för nätläkare uppgick till en miljard kronor 2021. Det ska dock ses i perspektiv av att svensk sjukvård, med sina ca 11procent av bnp, idag omfattar mer än 500miljarder kronor årligen. Vi borde alla få oss en tankeställare av att tillgänglighet och trygghet förbättrats för hundratusentals patienter med hjälp av endast en miljard kronor. Det kan också ställas mot de många miljarder som regeringen återkommande fördelar till regionerna i syfte att korta väntetiderna, utan nämnvärda resultat.

Mina åsikter är helt och hållet mina egna, grundade på 30 års erfarenhet av svensk sjukvård

Till sist. Sofia Rydgren Stale och Marina Tuutma menar att det borde framgå att jag haft konsultuppdrag för digitala vårdgivare. Jag berättar gärna att jag sedan fyra år jobbar som konsult i eget bolag. Jag har förvisso haft uppdrag för digitala vårdgivare, som handlat om att ta fram vårdstatistik och analysera lagstiftning, men de flesta uppdragen har varit för regioner och intresseorganisationer.

Mina åsikter är helt och hållet mina egna, grundade på 30 års erfarenhet av svensk sjukvård. Jag uppskattar diskussion i sakfrågor men inte försök att misstänkliggöra mina avsikter. Jag tar så gott jag kan invånarnas och patienternas parti i dessa frågor, även om det är kontroversiellt.

DN Debatt. 27 januari 2022

Debattartikel

Vårdexperten Roger Molin:
”Regeringen bör skrota sitt förslag om primärvården”

Repliker

Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund, och Marina Tuutma, Svenska Distriktsläkarföreningen:
”Att urholka primärvården ännu mer löser inte problemen”

Sara Banegas, chefsläkare Praktikertjänst:
”Dagens gräddfiler för digitala vårdgivare borde tas bort”

Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung:
”Nonsens att listning på vårdcentral inskränker valfriheten”

Slutreplik

Roger Molin:
”Förändringen av patienternas valfrihet sker utan offentlig debatt”